o13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือบริหารงานงบประมาณโรงเรียนวัดนิเทศน์
คู่มือบริหารงานทั่วไป
คู่มือบริหารงานบุคลากรโรงเรียนวัดนิเทศน์
คู่มือบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดนิเทศน์