วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดนิเทศน์ จัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

  1. บริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
  3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ เน้นด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ คิดคำนวณ เขียนสื่อความและสื่อสารได้
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ส่งเสริมผู้เรียนและครู ให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี ด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา
  6. พัฒนาภูมิทัศน์ให้น่าอยู่และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  7. ส่งเสริมการเรียนรู้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
  8. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  9. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ปรัชญาของโรงเรียน

“ นัตถิ ปัญญา สมาอาภา”
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“รู้คิด รู้ธรรม”

คำขวัญของโรงเรียน

โรงเรียนงามสง่า การศึกษาก้าวไกล ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ อยู่อย่างพอเพียง

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน – เหลือง