หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
  การจัดลำดับอาวุโส
  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. การพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา สายงานการสอน
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
  รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศน์
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  แบบประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 5. การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ระเบียบ ก.ค.ศ.ลาออกจากราชการ
  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย