หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  2. การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
  3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  4. การพัฒนาบุคลากร
  5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ