วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดนิเทศน์จัดการศึกษา ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ยึดมาตรฐานการประกันคุณภาพ การศึกษา ส่งเสริมความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

“ นัตถิ ปัญญา สมาอาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี “

พันธกิจ

  1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามจุดประสงค์ของหลักสูตร
  3. จัดกิจกรรมและสร้างระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายตามสภาพจริง
  5. สร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการมีส่วนร่วม
  6. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
  7. สร้างความตระหนักให้รักความเป็นไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
  8. จัดกิจกรรมด้านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งในและนอกห้องเรียน
  9. จัดการเรียนรู้โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
  10. ระดมทรัพยากรในท้องถิ่นและประสานงานชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษา