ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดนิเทศน์ ที่ตั้ง 66/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
โทรศัพท์ 098 – 3836656  website. www.watnites.ac.th  

            โรงเรียนวัดนิเทศน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2467 โดยพระอธิการเหมือน เจ้าอาวาสวัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ ซึ่งในช่วงแรกใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน และมีพระภิกษุเป็นครูสอน

            พ.ศ.2477 พระอธิการสมัย เจ้าอาวาสวัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์และประชาชน ได้ขอเปิดเป็นโรงเรียนประชาบาล ให้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์” โดยมีนายสุย  สัสดีอำเภอลำลูกกา เป็นผู้แทนมาทำการเปิดป้ายชื่อโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2477 เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

            พ.ศ.2505 ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ 30,000 บาท สมทบกับเงินบริจาค 10,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ ป1.ซ กว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร ขนาด 3 ห้องเรียน บนเนื้อที่ 6 ไร่ ซึ่งทางราชการได้ซื้อจากประชาชน ต่อมาทางราชการได้อนุมัติเงินสร้างต่อเติมอีก 1 ห้องเรียน รวมเป็น 4 ห้องเรียน

            พ.ศ.2521 ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ 550,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ก. จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน และได้เปิดสอนในระดับชั้น ป.5-6

            พ.ศ.2533 ได้รับงบประมาณ 240,000 บาทต่อเติมอาคารเรียนแบบ 017 ก. ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน

            พ.ศ.2538 คณะกรรมการศึกษาร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ได้บริจาคเงินจำนวน 115,000 บาท สร้างรั้วคอนกรีตยาว 85 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมป้ายชื่อโรงเรียน

            พ.ศ.2560 ได้รับมอบอาคารเรียน “อบจ.ปทุมธานี” ขนาด 3 ชั้น 6 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

            ปัจจุบัน โรงเรียนวัดนิเทศมีอาคารเรียนทั้งหมด 2 หลัง แบ่งออกเป็น 8 ห้องเรียน ห้องพิเศษ 4 ห้องเรียน