งานวิชาการ

  1. เล่มหลักสูตรโรงเรียนวัดนิเทศน์ ปีการศึกษา 2565
  2. เล่มหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนวัดนิเทศน์ ปีการศึกษา 2565
  3. ตารางสอนครูปีการศึกษา2565
  4. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
  5. ตารางสอนครูปีการศึกษา 2566
  6. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา