งานบริหารทั่วไป

  1. มาตรการเข้าออกโรงเรียนของบุคคลภายนอก
  2. มาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา
  3. แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา
  4. แผนกราดยิง
  5. แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี 2566-2570
  6. คู่มือการบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัดนิเทศน์
  7. ประกาศนโยบายโรงเรียนวัดนิเทศน์ เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  8. ประกาศนโยบายโรงเรียนวัดนิเทศน์ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา