คำสั่ง

 1. คำสั่งมอบหมายงานประจำปีการศึกษา 2565
 2. คำสั่งงานวันเด็กปี 2566
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
 4. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center
 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
 6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
 7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบและดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2
 8. คำสั่งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและป้องกันอัคคีภัย
 9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ปี การศึกษา 2565
 10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ
 11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
 12. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียนประจำปี 2566
 13. คำสั่งแต่งตั้งการมอบหมายงาน ประจำปีการศึกษา 2566
 14. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566-2570
 15. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2566
 16. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย
 17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ปีการศึกษา 2566
 18. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถการอ่าน – การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566
 19. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
 20. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ทุกตำแหน่ง
 21. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
 22. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคุณภาพภายในสถานศึกษา
 23. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูประจำปีงบประมาณ 2567