คำสั่ง

  1. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
  2. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน
  3. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบและดําเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2
  4. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแบบรายงานผ้สําเร็จการศึกษา (ปพ.3 )
  5. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ปีการศึกษา 2566
  6. เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง