กิจกรรม

กิจกรรมวันคริสต์มาส
ปีใหม่
ประชุมครู
เทศน์ธรรมะรักษาใจขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
ประชุมครูการประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายใน

กิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
คุณสีไพร ศรีแสงทรัพย์
และทีมงาน
เข้ามาช่วยปรับภูมิทัศน์
โรงเรียน
ขอขอบคุณผู้นำชุมชน
และจิตอาสา
เข้ามาช่วยปรับภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน
มอบทุนการศึกษา
ของวัดสายไหม
และตลาดคลองสอง
ธัญบุรี
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ
ประชุมครูครั้งที่ 9
ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
ช่วงเข้าพรรษา
กิจกรรมเวียนเทียน
วันเข้าพรรษา
กิจกรรมจิตอาสา
(เราทำความดี ด้วยหัวใจ)
ประชุมข้าราชครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2566
ทดสอบความสามารถ
ในการอ่านและการเขียน
ขอขอบคุณบริษัทไทยน้ำทิพย์
ที่เข้ามาปรับภูมิทัศน์
ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
รับทุนการศึกษาจาก
พระปลัดปรีชา คนธโก
เจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์
ทำบุญเนื่องในวันสถาปนา
โรงเรียนวัดนิเทศน์
ครบรอบ 99 ปี
ขอขอบคุณบริษัทเซปเป้
จำกัด (มหาชน)
ขอขอบคุณแขวงทางหลวงนครนายก
และพระปลัดทวีทรัพย์ สนตมโน
กิจกรรมวันสุนทรภู่
และวันภาษาไทย
ประจำปีการศึกษา 2566
ประชุมข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 8
ประจำปีการศึกษา 2566
รับทุนการศึกษา
จากชมรม
กลุ่มเพื่อนนักกฎหมาย
เพื่อมวลชน
กิจกรรมเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
ประชุมข้าราชครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 7
ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2566
ขอขอบคุณผู้นำชุมชน
และจิตอาสา
เข้ามาช่วยปรับภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน
กิจกรรม
วันวิสาขบูชา
ขอขอบพระคุณ
ผู้ใหญ่ใจดี
เข้ามาเลี้ยง
อาหารกลางวัน
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขอขอบพระคุณ
ผู้ใหญ่ใจดี
เข้ามามอบอุปกรณ์
ทำความสะอาด
และบริจาคเงิน
ขอขอบพระคุณ
ผู้ใหญ่ใจดี
นำอาหารกลางวันมาเลี้ยง
ประเมินเตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2566
ประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2566
ขอขอบคุณทหาร
จิตอาสา
เข้ามาตัดผม
ให้นักเรียน
ขอขอบคุณทหาร
จิตอาสา
เข้ามาปรับภูมิทัศน์โรงเรียน
ประชุมครั้งที่ 4
ประจำปี 2566
ประชุมเตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ 1/2566
ประชุมเลื่อนขั้น
เงินเดือน
ครั้งที่ 1
(1เมษายน 2566)

ประชุมครูครั้งที่ 4
ฉีดพ่น
หมอกควัน
กำจัดยุงลาย
เตรียมความพร้อม
ประเมิน
บ้านนักวิทยาศาสตร์
ทัศนศึกษา
ประจำปีการศึกษา
2565
ปัจฉิมนิเทศ
ชั้น ป.6
ประจำปีการศึกษา 2565
นักเรียนชั้น ป.3
สอบ NT
การประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
อบรมระบบ
บริหารจัดการชั้นเรียน
โปรแกรม SCHOOLMIS
ประชุมครูครั้งที่ 3
ประจำปี 2566
นักเรียนชั้น ป.1
สอบ RT
นักเรียน ชั้น ป.6
สอบโอเน็ต
ขอบคุณ
อบต. ช่วยซ่อมแซม
เสาธง
อบรม
นั่งสมาธิ
มูลนิธิการุณย์
ต้นปราบ
ประชุม
เข้าค่ายลูกเสือ
จิตอาสา
ทำความสะอาด
โรงเรียน
มอบทุนการศึกษา
สแตนเลย์
ประเทศไทย
ตรวจเยี่ยม
การติว O-net
ประชุมครูครั้งที่ 2
เดือนมกราคม
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ครั้งที่1/2566
แนะแนวการศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พระปลัดทวีทรัพย์
และคุณสีไพร
มอบพัดลม
กิจกรรมวันครูวันเด็กแห่งชาติ
ทำความสะอาด
โรงเรียน
ผอ เขต
เยี่ยมโรงเรียน
ประชุมครู
ครั้งที่ 1 เดือน ม.ค.
มอบของที่ระลึก
วันปีใหม่

ประเมินครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 1
กิจกรรมวันปีใหม่
และวันคริสต์มาส