ปี2567

การสอบประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(National Test : NT)
คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี
เข้ามามอบของให้นักเรียนชั้น ป.6
วันมาฆบูชานิเทศเตรียมความพร้อม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
สอบ O-net
ปีการศึกษา 2566
ประชุมครู
เดือนกุมภาพันธ์
แนะแนวการศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษา
ประเมินโครงการ
โรงเรียนสีขาว
กีฬากลุ่มบูรพาพัฒน์
ประชุมครูกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ปี 256
7
การแข่งขันฟุตบอลชาย
กีฬากลุ่มเครือข่าย
บูรพาพัฒน์
กิจกรรมนั่งสมาธิ
ทดสอบความสามารถ
การอ่านและเขียน
ครั้งที่ 2

สวัสดีปีใหม่ 2567