การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

QR Code IIT แบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

QR Code EIT (1) แบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก