o6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

กฎหมายปฏิบัติราชการ  พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการศึกษา

1.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 2.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 3.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 4.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

 5.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 6.พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

 7.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546

 8.กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักวิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

 9.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

 10.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

 11.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547

 12.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่2)พ.ศ.2551

 13.พระราชบัญญัติส่งเสรืมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

 14.พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551

 15.พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

 16.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

 17.พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

 18.พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

 19.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม

 20.พระราชกฤษฎีกาการศึกษาบุตร

21.กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา