โรงเรียนวัดนิเทศน์
หมู่ที่ 6  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววิรดา มาเบ้า
ครูผู้ช่วย