โรงเรียนวัดนิเทศน์
หมู่ที่ 6  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
สนับสนุนการสอน

นางสาวอลีนา เดชมณีรัตน์