โรงเรียนวัดนิเทศน์
หมู่ที่ 6  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรัตน์ยาภรณ์ เพ็ชรตะกั่ว
ครูผู้ช่วย