โรงเรียนวัดนิเทศน์
หมู่ที่ 6  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)