โรงเรียนวัดนิเทศน์
หมู่ที่ 6  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวัดนิเทศน์
          ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
          โรงเรียนวัดนิเทศน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2467 โดยพระอธิการเหมือน เจ้าอาวาสวัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ เป็นผู้ก่อตั้ง โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว มีพระภิกษุเป็นครูสอน
          พ.ศ.2477 พระอธิการสมัย เจ้าอาวาสวัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์และประชาชน ได้ขอเปิดเป็นโรงเรียนประชาบาล ให้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์” โดยมีนายสุย สัสดีอำเภอลำลูกกา เป็นผู้แทนมาทำการเปิดป้ายชื่อโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2477 เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีนักเรียน 44 คน
          พ.ศ.2505 ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ 30,000 บาท สมทบกับเงินบริจาค 10,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ ป1ซ กว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร ขนาด 3 ห้องเรียน บนเนื้อที่ 6 ไร่ ซึ่งทางราชการได้ซื้อจากประชาชน ต่อมาทางราชการได้อนุมัติเงินสร้างต่อเติมอีก 1 ห้องเรียน รวมเป็น 4 ห้องเรียน
          พ.ศ.2521 ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ 550,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ก. จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน และได้เปิดสอนในระดับชั้น ป.5-6
          พ.ศ.2533 ได้รับงบประมาณ 240,000 บาทต่อเติมอาคารเรียนแบบ 017 ก. ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน
          พ.ศ.2538 คณะกรรมการศึกษาร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ได้บริจาคเงินจำนวน 115,000 บาท สร้างรั้วคอนกรีตยาว 85 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมป้ายชื่อโรงเรียน
          สภาตำบลพืชอุดม ได้อนุมัติเงินงบประมาณ 30,000 บาท สร้างสนามวอลเล่ย์บอลพื้นคอนกรีต
          พ.ศ.2540 ได้รับงบประมาณ 76,150 บาท ปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน โดยเป็นค่าวัสดุ 72,533 บาท ค่าแรง 3,617 บาท
          ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน 7,045 บาท จัดทำแปลงเกษตร จำนวน 20 แปลง ขนาดแปลง กว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร
          ได้รับอนุญาตจากทางราชการเปิดชั้นอนุบาล 1 (4 ขวบ) และอนุบาล 3 ขวบ โดยเรียนรวมกัน
          พ.ศ.2545 ได้รับอนุญาตให้เปิดชั้นเด็กเล็ก (อนุบาลศึกษา)
          พ.ศ.2554 ได้รับงบประมาณ 300,000 บาท จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 2 อาคาร
          พ.ศ.2557 ได้รับงบประมาณ  952,000 บาท  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดซ่อมแซมอาคารเรียนและปรับปรุงอาคารสถานที่
          พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณ  100,000 บาท  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการดนตรี
          ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนางสาวสิรินทรา  สรรเสริญ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 548.35 KB
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนวัดนิเทศน์จัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการบริหารแบบ  มีส่วนร่วม ยึดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ปรัชญา

นัตถิ ปัญญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี